Count­ry­si­de Slackliners

Tietoa meistä

Count­ry­si­de Slackli­ners on perus­tet­tu vuon­na 2017. Haluam­me edis­tää lajin kehi­tys­tä Suo­mes­sa tar­joa­mal­la laa­duk­kai­ta ja tur­val­li­sia varus­tei­ta, sekä tie­toa nii­den oikeaop­pi­ses­ta käy­tös­tä. Pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat myös kou­lu­tus- ja ope­tus­toi­min­ta, sekä slackli­ne näytökset.

Slackli­ne on todel­la moni­puo­li­nen laji, jota voi har­ras­taa mones­sa eri muo­dos­sa. Trickli­ning, slackli­ne yoga, rodeo­li­ning, longli­ning, water­li­ning, sekä ehdo­ton suo­sik­ki­ni, high­li­ning, ovat kaik­ki slackli­nen osa-alueita. 

High­li­nes­sä lii­na viri­te­tään mah­dol­li­sim­man kor­keal­le kah­den raken­nuk­sen, puun tai kal­lion väliin. High­li­nien virit­tä­mis­tä, eli rig­gaus­ta, ei tule teh­dä ensim­mäis­tä ker­taa omin­päin, vaan muka­na tulee aina olla koke­nut high­li­nien virittäjä. 

Kun ensim­mäis­tä ker­taa onnis­tuin käve­le­mään kor­kean lii­nan pääs­tä pää­hän, oli tun­ne sanoin­ku­vaa­ma­ton, olin voit­ta­nut pelkoni!

Lisää tie­toa slackli­nen eri osa-alueis­ta: https://en.wikipedia.org/wiki/Slacklining

Slackli­ne-lajin kan­tai­sä­nä voi­daan pitää Adam Gro­sows­kya, joka 1970–1980 luvun tait­tees­sa tutus­tui Yose­mi­tes­sa Yhdys­val­lois­sa kal­lio­kii­pei­li­jöi­den har­joit­ta­maan tasa­pai­not­te­luun. Kal­lio­kii­pei­li­jät lei­riy­ty­vät kan­sal­lis­puis­toon ja tasa­pai­not­te­lu oli Camp 4. tunnusmerkki.

Läh­tees­tä riip­puen his­to­rias­sa on jon­kin ver­ran ero­ja, mut­ta yhdis­tä­vä­nä teki­jä­nä on  kai­kis­sa Adam Gro­sows­ky ja hänen ystä­vän­sä Jeff Elling­ton. Ystä­vyk­set oli­vat kokeil­leet käve­lyä ja tasa­pai­not­te­lua kii­pei­ly­köy­del­lä, sekä metal­li­ket­jul­la. He yhdes­sä oli­vat­kin ensim­mäi­set, jot­ka virit­ti­vät put­ki­mai­sen (tubu­lar web­bing) lii­nan kävel­tä­väk­si. Nyky­muo­dos­saan tun­net­tu laji Slackli­ne oli syntynyt.

Lii­nan kiris­tä­mi­seen Jeff Elling­ton kehit­ti meka­nis­min, joka edel­leen­kin on yksin­ker­tai­suu­des­saan ja tehok­kuu­des­saan pal­jon käy­tet­ty ja vail­la ver­taan­sa! Meka­nis­mi sai nimek­seen itseoi­keu­te­tus­ti Elling­ton (pri­mi­ti­ve setup).

Nimen­sä Slackli­ne on saa­nut ver­rat­tain löy­säs­tä muo­dos­taan. “Slack” (suom. löy­sä) ja “line” (suom. lii­na). Löy­säs­ti kään­net­ty­nä puhu­taan siis löy­sä­lii­nai­lus­ta eli släkkäilystä.

Kesäl­lä 1983 Adam Gro­sows­ky ja Jeff Elling­ton virit­ti­vät 17m pit­kän vai­je­rin Yose­mi­ten Lost Arrow Spi­rel­le  lähes 880 met­rin kor­keu­teen. Kum­pi­kaan heis­tä ei kyen­nyt ylit­tä­mään tätä lin­jaa. Syk­syl­lä 1983 Jef­fin ja Ada­min ins­pi­roi­ma­na, 20-vuo­tias Scott Balcom ja 17-vuo­tias Chris Car­pen­ter virit­ti­vät ja käve­li­vät onnis­tu­nees­ti Lost Arrow Spi­ren lin­jan, jon­ka on uskot­tu ole­van ensim­mäi­nen doku­men­toi­tu kor­keal­la kävel­ty nylon lii­na. Täs­tä sai alkun­sa slackli­ne har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa kut­sut­tu high­li­ning. https://en.wikipedia.org/wiki/Slacklining

Markus 2

Markus Kiuru

Foun­der. Slackli­ne­teac­her, per­for­mer, high­li­ne rig­ger and cameraman.

Kalle

Kalle Leskelä

Slackli­ne­teac­her, per­for­mer and high­li­ne rigger.