Slackline

Aito arboristi toteuttaa toiveidesi mukaisia slackline/highline- näytöksiä. 

Järjestämme myös opetustapahtumia sekä toteutamme slackline-ratoja kilpailuihin ja tapahtumiin.

Highline-näytökset

Slackli­ne-lii­nan voi virit­tää kor­keal­le pui­den, kiin­teis­tö­jen tai vaik­ka nos­tu­rei­den välille. 
Arvioim­me aina tark­kaan ank­ku­ri­pis­tei­den kes­tä­vyy­den ja tur­val­li­suu­den, joten asiak­kaan ei tar­vit­se kan­taa huol­ta kiin­teis­tön tai pui­den vau­rioi­tu­mi­ses­ta, eikä ank­ku­ri­pis­teen pettämisestä.
 
Esiin­ty­jä tar­kis­taa aina ennen lii­nal­le menoa, että hänel­lä ei ole muka­naan mitään yli­mää­räis­tä, mikä voi­si pudo­ta alas. Ylei­sö voi esi­tyk­sen­kin aika­na kul­kea lii­nan alta turvallisesti. 
 
Meil­lä on myös tapah­tu­ma­koh­tai­nen vakuu­tus näy­tök­siä sekä ope­tus­toi­min­taa varten. 
 

Korkean slacklinen viritys

Lii­na viri­te­tään aina var­mis­tus­lii­nan (bac­kup line) sekä tur­va­köy­den kans­sa. Myös high­li­ne-ank­ku­rit asen­ne­taan aina kak­sin­ker­tai­sel­la varmistuksella.
Käy­täm­me aina hyväk­syt­ty­jä ja asian­mu­kai­sia tur­va­val­jai­ta, varus­tei­ta sekä köy­siä lii­nan virit­tä­mis­tä sekä lii­nal­la esiin­ty­mis­tä varten.
High­li­ne-näy­tök­set koko­nai­suu­des­saan ovat todel­la turvallisia. 
Näy­tök­siä voi jär­jes­tää valoi­san tai pimeän aikaan. 
 

Highline ankkuripisteiden vaatimukset

Slackli­ne-ank­ku­ri­pis­tei­siin koh­dis­tu­vat voi­mat ovat ylei­sen usko­muk­sen mukaan suu­ria. Usko­mus on kui­ten­kin osoi­tet­tu vää­räk­si monien joh­ta­vien slackli­ne-varus­tei­ta val­mis­ta­vien yri­tys­ten kat­ta­vis­sa testeissä.
Tes­teis­sä on käy­tet­ty laa­duk­kai­ta ja tark­ko­ja mit­ta­rei­ta, joil­la voi­daan mita­ta piik­ki­voi­mia sadas­os­a­se­kun­nin tarkkuudella.
Tes­teis­sä ank­ku­ri­pis­tei­siin koh­dis­tu­vat mak­si­mi­voi­mat oli­vat noin 700 kg:n luok­kaa, kun lii­nal­la ollut hen­ki­lö hyp­pä­si täy­del­lä voi­mal­la tur­va­köy­den varaan. Lii­nan rei­lu jous­to absor­boi pal­jon ank­ku­ri­pis­tei­siin koh­dis­tu­via voimia.
 
Ker­ron mie­lel­lä­ni lisää. 

Slackline-rata tapahtumiin sekä opetustoiminta

Toteu­tam­me van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la sekä tur­val­li­ses­ti eri­lai­set slackli­ne-radat tapahtumaasi. 
 
Hoi­dam­me suun­nit­te­lun sekä viri­tys­työn, vas­taam­me radan tur­val­li­suu­des­ta sekä ohjeis­tam­me hen­ki­lö­kun­tan­ne vie­mään kisan tur­val­li­ses­ti läpi avustuksellamme. 
 
Jär­jes­täm­me myös ope­tus­toi­min­taa kou­luil­le, urhei­luseu­roil­le, työ­po­ru­koil­le, juh­liin ja tapah­tu­miin. Ope­tus­toi­min­ta kat­taa kai­ken aina slackli­nen perus­teis­ta high­li­nen perustaitaitoihin. 
 
Ota yhteyt­tä ja ker­ro mitä haluai­sit oppia!
 

Lue lisää Slacklinesta