Hinnasto

Jokai­nen puu ja työ­maa ovat yksi­löl­li­siä. Hin­noit­te­lu kaa­to­töil­le voi vaih­del­la pal­jon­kin. Hin­taan vai­kut­taa esi­mer­kik­si puun ja oksien koko, puun moni­run­koi­suus sekä puun kas­vu­ym­pä­ris­tö, kuten raken­nuk­set, toi­set puut sekä muu kas­vil­li­suus alla ja ympärillä.
 
Ota yhteyt­tä ja ker­ro tar­joa­mas­ta­si työstä.

Tar­vit­taes­sa voim­me sopia myös arvio­käyn­nis­tä. Voim­me antaa hin­ta-arvion myös koh­teen tar­kan kuvai­lun ja valo­ku­vien perus­teel­la. Pyy­dä tar­jous yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la, teks­ti­vies­til­lä tai What­sApp-vies­til­lä. Saat kir­jal­li­sen tar­jouk­sen sähköpostiisi.

Alla ole­vas­sa tau­lu­kos­sa suun­taa-anta­via esi­merk­ke­jä. Hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron. Hin­ta muo­dos­tuu usein kah­den mie­hen veloi­tuk­ses­ta, kos­ka nor­maa­lis­ti työs­ken­te­lem­me aina työ­pa­reit­tain. Pari­työs­ken­te­ly lisää rei­lus­ti työ­tur­val­li­suut­ta sekä työn­te­hok­kuut­ta työmaalla.

Arboristin työ on kotitalousvähennyskelpoista. Voit tutustua kotitalousvähennykseen verottajan sivuilla

Suora puunkaato

1 kpl alk. 124 €

2 kpl alk.150 €

Kiipeilykaato

1 kpl alk 270 €

2 kpl alk. 320 €

Vaativa kiipeilykaato puun osien alaslaskuilla

1 kpl alk. 420 €

2 kpl alk. 800 €

Rungon paloittelu

1 kpl alk. 60 €

Hoitoleikkaus

alk. 100 €/puu

Puun kuntoarviointi

alk. 100 €/puu

Latvustuenta, materiaalit ja työ

alk. 300 €

Puun istutus

50 €/h

Slackline/highline näytökset

alk. 990 €

Muut köysien varassa tapahtuvat työt, esimerkiksi asennukset, hitsaukset tai tarkastukset

62 €/h

Lisää hintaesimerkkejä alla