Palvelut

- Työn laadun takeena toimii arboristin ammattitutkinto, intohimo, työkokemus sekä jatkuva täydennyskoulutus -

Puunkaadot

Puun­kaa­to­ja suo­ra­na tai kiipeilykaatona

Puiden hoito

Raken­ne- ja hoi­to­leik­kauk­set, kun­toar­vioin­nit ja latvustuennat

Puiden kuntoarviointi

Kun­toar­vioin­nit eri puulajeille

Puiden latvustuennat

Lat­vus­tuen­nal­la puul­le lisää elinvuosia

Istutukset

Piha- ja puis­to­pui­den istutukset

Muut palvelut

Teem­me val­jai­den ja köy­sien varas­sa myös mui­ta töitä

Puunkaadot

Teem­me haas­ta­via ja tark­kuut­ta vaa­ti­via puun­kaa­to­ja suo­ra­na tai kii­pei­ly­kaa­to­na. Käy­tös­säm­me on moder­nit työ­vä­li­neet kaa­to­jen tark­kaan suun­taa­mi­seen sekä tar­kas­te­tut ja tur­val­li­set kii­pei­ly- sekä saha­va­rus­teet haas­ta­vam­piin kii­pei­ly­kaa­toi­hin. Suun­nit­te­lem­me aina tehok­kaim­man ja tur­val­li­sim­man kei­non kaa­taa puut ton­til­ta­si. Viem­me tar­vit­taes­sa oksat ja puun­run­got pois.

Puiden hoito

Teem­me eri puu­la­jeil­le raken­ne- ja hoi­to­leik­kauk­sia, kun­toar­vioin­te­ja sekä lat­vus­tuen­to­ja. Hoi­to­leik­kauk­sel­la puus­ta saa­daan tur­val­li­nen ja mah­dol­li­sim­man pit­käi­käi­nen. Pui­den hyvin­voin­ti vai­kut­taa myös ihmis­ten hyvin­voin­tiin ja ennal­ta ehkäis­tyt ongel­mat pui­den kans­sa sääs­tä­vät myös pal­jon rahaa ja aikaa. 
Raken­ne­leik­kauk­sel­la puus­ta pois­te­taan raken­teel­li­ses­ti hei­kot koh­dat puun olles­sa nuo­ri ja näin pys­ty­tään vähen­tä­mään ongel­mia tule­vai­suu­des­sa kun puu ikääntyy. 
Tär­keä osa pui­den raken­ne­leik­kaus­ta on katu­pui­den oksa­kor­keu­den nos­to tei­den ylä­puo­lil­ta, näin oksat eivät tule auto­jen tai kevyen lii­ken­teen tiel­le.  Jot­ta puus­ta tuli­si mah­dol­li­sim­man pit­käi­käi­nen, tuli­si katu­pui­ta lei­ka­ta sään­nöl­li­ses­ti n. 2–5 vuo­den välein. 
 
Van­ho­jen pui­den hoi­to­leik­kaus käsit­tää ylei­sim­min kui­vien ja han­kaa­vien sekä raken­teel­li­ses­ti huo­no­jen oksien pois­ton kuten reven­neet oksanhaarat. 
 
Puun pie­nen­nys­leik­kaus teh­dään yleen­sä van­hem­mil­le puil­le. Pie­nen­nys­leik­kaus aut­taa puu­ta pysy­mään tur­val­li­ses­ti pys­tys­sä ilman suu­rien haa­ro­jen tai oksien repey­ty­mis­tä esi­mer­kik­si lumi­kuor­man alla. Iso­jen leik­kuu­pin­to­jen vuok­si puun tila ei var­si­nai­ses­ti para­ne, mut­ta suu­rin ongel­ma täl­löin on kui­ten­kin jo jos­sain muu­al­la kuin isois­sa leik­kaus­pin­nois­sa. Myös nuo­rem­paa puu­ta voi­daan muo­toil­la niin, että se mah­tuu kas­va­maan parem­min ahtaas­sa pai­kas­sa, kuten esi­mer­kik­si talon vie­res­sä. Leik­kaus on syy­tä aloit­taa ajois­sa ja teh­dä vähän ker­ral­laan parin vuo­den välein, jot­ta puu ei rasi­tu lii­kaa leik­kauk­ses­ta, ja jot­ta leik­kaus­pin­nat pysy­vät maltillisina.
 
Pui­den hoi­to­töi­tä ei suo­ri­te­ta piik­ki­ken­gil­lä jot­ka vau­rioit­ta­vat puuta. 

Puiden kuntoarviointi

Teem­me kun­toar­vioin­te­ja eri puu­la­jeil­le. Tun­nem­me eri­lai­set puu­tau­tien, lahot­ta­ja­sien­ten sekä hyön­teis­ten aiheut­ta­mat tuhot. Puun sisäis­ten laho­vau­rioi­den kat­ta­vam­pi tut­ki­mus esi­mer­kik­si mik­ro­po­ral­la onnis­tuu myös yhteis­työ­kump­pa­nei­den avustuksella.

Puiden latvustuennat

Lat­vus­tuen­nan tar­koi­tus on tukea puun heik­koa haa­raa tai haa­ro­ja. Lat­vus­tuen­ta ei vahin­goi­ta puu­ta ja estää haa­ro­ja repey­ty­mäs­tä esi­mer­kik­si lumi­kuor­man tai kovan tuu­len seu­rauk­se­na. Mah­dol­li­sen ison repey­ty­män estä­mi­nen antaa puul­le pal­jon lisää elinvuosia. 
 

Istutukset

Teem­me piha- ja puis­to­pui­den istu­tuk­sia. Nou­da­tam­me vihe­rym­pä­ris­tö­lii­ton ohjeis­tus­ta eri puu­la­jeil­le ja eri ympä­ris­töil­le saa­vut­taak­sem­me mah­dol­li­sim­man hyvin onnis­tu­neen istutuksen. 

Muut köysi- ja valjastyöt

Meil­lä on vank­ka ammat­ti­tai­to tur­val­li­ses­ta val­jai­den ja köy­sien varas­sa tapah­tu­vas­ta työs­ken­te­lys­tä, joten teem­me myös monen­lai­sia mui­ta­kin töi­tä kor­keis­sa ja vai­kea­pää­syi­sis­sä koh­teis­sa. Täl­lai­sia ovat esimerkiksi
  • hit­saus ja asennustyöt
  • eri­lai­set tarkastustyöt
  • lumen pudo­tus talvella
  • köy­sien varas­sa tapah­tu­va ikku­noi­den pesu
Köy­sien varas­sa työ­koh­tee­seen las­keu­tu­mi­nen on tur­val­lis­ta ja sääs­tää kus­tan­nuk­sis­sa, kos­ka isoa nos­tin­ta tai raken­nus­te­li­nei­tä ei tar­vi­ta. Köy­si­työs­ken­te­ly on erit­täin toi­mi­va rat­kai­su myös ahtai­den katu­jen ylä­puo­lel­la työs­ken­te­lyyn, kos­ka koko katua ei tar­vit­se sul­kea, vaan vain suo­raan työ­koh­teen alla ole­va osa. Täl­löin lii­ken­ne pää­see vie­lä kul­ke­maan tois­ta kais­taa pitkin.
 
 

Tutustu myös slackline-sivuun!