Palvelut

- Työn laadun takeena toimii arboristin ammattitutkinto, intohimo, työkokemus sekä jatkuva täydennyskoulutus -

Puunkaadot

Puun­kaa­to­ja suo­ra­na tai kiipeilykaatona

Puiden hoito

Raken­ne- ja hoi­to­leik­kauk­set, kun­toar­vioin­nit ja latvustuennat

Puiden kuntoarviointi

Kun­toar­vioin­nit eri puulajeille

Puiden latvustuennat

Lat­vus­tuen­nal­la puul­le lisää elinvuosia

Istutukset

Piha- ja puis­to­pui­den istutukset

Polttopuiden halkomapalvelu

Teem­me tar­vit­taes­sa puut haloiksi

Köysityöskentely

Köy­si­työs­ken­te­ly (rope access) mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen työs­ken­te­lyn myös vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa paikoissa

Työturvallisuus

Työ­tur­val­li­suus on meil­le tär­ke­ää. Lue lisää!

Puunkaadot

Teem­me haas­ta­via ja tark­kuut­ta vaa­ti­via puun­kaa­to­ja suo­ra­na tai kii­pei­ly­kaa­to­na. Käy­tös­säm­me on moder­nit työ­vä­li­neet kaa­to­jen tark­kaan suun­taa­mi­seen sekä tar­kas­te­tut ja tur­val­li­set kii­pei­ly- sekä saha­va­rus­teet haas­ta­vam­piin kii­pei­ly­kaa­toi­hin. Suun­nit­te­lem­me aina tehok­kaim­man ja tur­val­li­sim­man kei­non kaa­taa puut ton­til­ta­si. Viem­me tar­vit­taes­sa oksat ja puun­run­got pois.

Puiden hoito

Teem­me eri puu­la­jeil­le raken­ne- ja hoi­to­leik­kauk­sia, kun­toar­vioin­te­ja sekä lat­vus­tuen­to­ja. Hoi­to­leik­kauk­sel­la puus­ta saa­daan tur­val­li­nen ja mah­dol­li­sim­man pit­käi­käi­nen. Pui­den hyvin­voin­ti vai­kut­taa myös ihmis­ten hyvin­voin­tiin ja ennal­ta ehkäis­tyt ongel­mat pui­den kans­sa sääs­tä­vät myös pal­jon rahaa ja aikaa. 
Raken­ne­leik­kauk­sel­la puus­ta pois­te­taan raken­teel­li­ses­ti hei­kot koh­dat puun olles­sa nuo­ri ja näin pys­ty­tään vähen­tä­mään ongel­mia tule­vai­suu­des­sa kun puu ikääntyy. 
Tär­keä osa pui­den raken­ne­leik­kaus­ta on katu­pui­den oksa­kor­keu­den nos­to tei­den ylä­puo­lil­ta, näin oksat eivät tule auto­jen tai kevyen lii­ken­teen tiel­le.  Jot­ta puus­ta tuli­si mah­dol­li­sim­man pit­käi­käi­nen, tuli­si katu­pui­ta lei­ka­ta sään­nöl­li­ses­ti n. 2–5 vuo­den välein. 
 
Van­ho­jen pui­den hoi­to­leik­kaus käsit­tää ylei­sim­min kui­vien ja han­kaa­vien sekä raken­teel­li­ses­ti huo­no­jen oksien pois­ton kuten reven­neet oksanhaarat. 
 
Puun pie­nen­nys­leik­kaus teh­dään yleen­sä van­hem­mil­le puil­le. Pie­nen­nys­leik­kaus aut­taa puu­ta pysy­mään tur­val­li­ses­ti pys­tys­sä ilman suu­rien haa­ro­jen tai oksien repey­ty­mis­tä esi­mer­kik­si lumi­kuor­man alla. Iso­jen leik­kuu­pin­to­jen vuok­si puun tila ei var­si­nai­ses­ti para­ne, mut­ta suu­rin ongel­ma täl­löin on kui­ten­kin jo jos­sain muu­al­la kuin isois­sa leik­kaus­pin­nois­sa. Myös nuo­rem­paa puu­ta voi­daan muo­toil­la niin, että se mah­tuu kas­va­maan parem­min ahtaas­sa pai­kas­sa, kuten esi­mer­kik­si talon vie­res­sä. Leik­kaus on syy­tä aloit­taa ajois­sa ja teh­dä vähän ker­ral­laan parin vuo­den välein, jot­ta puu ei rasi­tu lii­kaa leik­kauk­ses­ta, ja jot­ta leik­kaus­pin­nat pysy­vät maltillisina.
 
Pui­den hoi­to­töi­tä ei suo­ri­te­ta piik­ki­ken­gil­lä jot­ka vau­rioit­ta­vat puuta. 

Puiden kuntoarviointi

Teem­me kun­toar­vioin­te­ja eri puu­la­jeil­le. Tun­nem­me eri­lai­set puu­tau­tien, lahot­ta­ja­sien­ten sekä hyön­teis­ten aiheut­ta­mat tuhot. Puun sisäis­ten laho­vau­rioi­den kat­ta­vam­pi tut­ki­mus esi­mer­kik­si mik­ro­po­ral­la onnis­tuu myös yhteis­työ­kump­pa­nei­den avustuksella.

Puiden latvustuennat

Lat­vus­tuen­nan tar­koi­tus on tukea puun heik­koa haa­raa tai haa­ro­ja. Lat­vus­tuen­ta ei vahin­goi­ta puu­ta ja estää haa­ro­ja repey­ty­mäs­tä esi­mer­kik­si lumi­kuor­man tai kovan tuu­len seu­rauk­se­na. Mah­dol­li­sen ison repey­ty­män estä­mi­nen antaa puul­le pal­jon lisää elinvuosia. 
 

Istutukset

Teem­me piha- ja puis­to­pui­den istu­tuk­sia. Nou­da­tam­me vihe­rym­pä­ris­tö­lii­ton ohjeis­tus­ta eri puu­la­jeil­le ja eri ympä­ris­töil­le saa­vut­taak­sem­me mah­dol­li­sim­man hyvin onnis­tu­neen istutuksen. 

Puiden halkomapalvelu

Voit tila­ta meil­tä myös tehok­kaan polt­to­puun val­mis­tus­pal­ve­lun. Puun­run­ko­jen pilk­ko­mi­nen mit­toi­hin ja polt­to­pui­den val­mis­tus hoi­tuu Pil­ke­mas­ter EVO 36 HC:llä todel­la nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Voin teh­dä koko työn aina pui­den kaa­ta­mi­ses­ta run­ko­jen pilk­ko­mi­seen ja aina polt­to­puik­si asti — vaik­ka suo­raan kla­pi­säk­kiin. Voit myös tila­ta mei­dät teke­mään val­miik­si kaa­de­tut run­got polt­to­puik­si. Köy­si­vins­sil­lä puun run­ko­jen siir­te­ly hal­ko­ma­paik­kaan onnis­tuu myös haas­ta­vis­ta ja ahtais­ta pai­kois­ta. Pyy­dä tarjous.

Köysityöskentely

Köy­si­työs­ken­te­ly (rope access) on työs­ken­te­ly­ta­pa, jol­la pääs­tään tur­val­li­ses­ti myös vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­viin paik­koi­hin. Pys­tym­me suo­rit­ta­maan lukui­sia eri­lai­sia töi­tä kor­keis­sa ja vai­keas­ti tavoi­tet­ta­vis­sa pai­kois­sa. Otam­me vas­taan kor­kean pai­kan töi­tä esi­mer­kik­si teol­li­suu­den raken­nuk­sis­sa, katoil­la, sei­nus­toil­la, tor­neis­sa, pii­puis­sa, tuu­li­voi­ma­lois­sa ja mastoissa.

Teem­me köy­sien varas­sa monen­lai­sia töi­tä, esimerkiksi:

  • tar­kas­tuk­set
  • tii­vis­tyk­set
  • asen­nus- ja korjaustyöt
  • kai­ken­lai­set hit­saus­työt, mukaan lukien put­ken hitsaus.
  • lumien pudot­ta­mi­nen katolta

Myös muut haas­ta­vien paik­ko­jen työt onnis­tu­vat meil­tä mai­nios­ti. Täl­lai­sia töi­tä ovat esi­mer­kik­si kaa­pe­loin­ti, lait­tei­den kyt­ken­tä ja instru­ment­ti­put­ki­lin­jo­jen reit­tien suun­nit­te­lu ja toteutus.

Tutus­tu myös slackline-sivuun!

Työturvallisuus

Työ­tur­val­li­suus on meil­le tär­ke­ää. Käy­täm­me vii­mei­sim­piä pelas­tus­tek­nii­koi­ta ja nyky­ai­kai­sia varus­tei­ta. Kah­den tai­ta­van ammat­ti­lai­sen avul­la pys­tym­me suo­rit­ta­maan lukui­sia eri­lai­sia töi­tä kor­keis­sa ja vai­keas­ti tavoi­tet­ta­vis­sa pai­kois­sa. Aidol­la Arbo­ris­til­la on lisäk­si IRA­TA-ser­ti­fi­kaat­ti (nro 1/220972, taso 1). IRA­TA on kii­pei­lys­tan­dar­di, jos­sa käy­te­tään aina vähin­tään kah­ta köyt­tä työ­koh­tee­seen siir­ty­mi­seen ja siel­lä työs­ken­te­lyyn. Voit lukea lisää IRA­TA Inter­na­tio­na­lin sivuilta:

Kuvia tekemistämme töistä