Tietoja minusta

Aito arboristi on ehtinyt monenlaista. Työn taustalla on rakas harrastus. Tältä sivulta löydät esimerkkejä slackline-näytöksistämme sekä köysi- ja valjastyöskentelystämme, johon kuuluu muun muassa Suomen ennätyksiä. 

Fox Suo­mi — Pisin slackli­ne-käve­ly ilman tur­va­val­jai­ta

Mar­kus Kiu­ru yrit­tää rik­koa ennä­tyk­sen slackli­ne-käve­lys­sä, mut­ta täl­lä ker­taa ilman tur­va­val­jai­ta. 65 met­riä pit­kä lii­na on viri­tet­ty Lap­peen­ran­taan 10,5 met­rin kor­keu­teen veden ylle. Kat­so videol­ta miten Mar­kuk­sen käy!

Fox Suo­mi — Pisin slackli­ne-käve­ly

Kal­le Les­ke­lä ja Mar­kus Kiu­ru ovat slackli­ne-har­ras­ta­jia. Ennä­tys­teh­taal­le he ovat tul­leet yrit­tä­mään rik­koa slackli­ne-käve­lyn pituusen­nä­tys­tä Suo­men pisim­mäl­lä high­li­nel­le, joka on viri­tet­ty Lap­peen­ran­nan kes­kus­taan. Slackli­ne on pituu­del­taan hur­jat 172 metriä!

Kah­den ison koi­vun kiipeilykaato


 

Yle — Mies käve­li lii­naa pit­kin kel­lo­tor­nis­ta koh­ti ker­ros­ta­loa, ja kat­so­jat kir­kui­vat kun hän puto­si – kysees­sä oli­kin näy­tös

Mies käve­li lii­naa pit­kin kel­lo­tor­nis­ta koh­ti ker­ros­ta­loa, ja kat­so­jat kir­kui­vat kun hän puto­si – kysees­sä oli­kin näytös

 

 

Työturvallisuus

Työ­tur­val­li­suus on meil­le tär­ke­ää. Käy­täm­me vii­mei­sim­piä pelas­tus­tek­nii­koi­ta ja nyky­ai­kai­sia varus­tei­ta. Kah­den tai­ta­van ammat­ti­lai­sen avul­la pys­tym­me suo­rit­ta­maan lukui­sia eri­lai­sia töi­tä kor­keis­sa ja vai­keas­ti tavoi­tet­ta­vis­sa pai­kois­sa. Aidol­la Arbo­ris­til­la on lisäk­si IRA­TA-ser­ti­fi­kaat­ti (nro 1/220972, taso 1). IRA­TA on kii­pei­lys­tan­dar­di, jos­sa käy­te­tään aina vähin­tään kah­ta köyt­tä työ­koh­tee­seen siir­ty­mi­seen ja siel­lä työs­ken­te­lyyn. Voit lukea lisää IRA­TA Inter­na­tio­na­lin sivuilta: