Aito arboristi

Monipuolinen ammattilainen palveluksessasi

Aito arboristi on puiden hoito- ja kaatotöihin erikoistunut yritys

Teem­me lisäk­si myös

  • asen­nus- ja hitsaustöitä
  • tar­kas­tus­töi­tä
  • slackli­ne/­high­li­ne-näy­tök­siä

Vah­vuu­te­nam­me on vank­ka ammat­ti­tai­to tur­val­li­ses­ta val­jai­den ja köy­sien varas­sa tapah­tu­vas­ta työskentelystä.

Toi­mim­me koko Ete­lä-Suo­men alu­eel­la, sopi­muk­sen mukaan myös muu­al­la Suo­mes­sa. Toi­min­tam­me on kat­ta­vas­ti vakuu­tet­tua ja koti­ta­lous­vä­hen­nys­kel­pois­ta.

Arbo­rist ser­vices are also avai­lable in English!

Palvelut

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me täällä

Hinnasto

Hin­nas­ton esi­merk­ki­hin­toi­neen löy­dät täältä

Ota yhteyttä!

Ker­ro tar­joa­mas­ta­si työs­tä, niin otam­me sinuun yhteyttä.

Slackline

Toteu­tam­me myös asiak­kaan toi­vei­den mukai­set slackli­ne/­high­li­ne-näy­tök­set ympä­ri Suomen