Mitä tarjoamme

Highline show 

Tar­joam­me tapah­tu­maa­si näyt­tä­vän highline-esityksen.
Pyy­dä tarjous.

Slackline varusteet 

Meil­tä voit ostaa kaik­ki tar­vit­ta­vat varus­teet slackli­nen aloittamiseksi. 

Lajiesittely kouluihin 

Pyy­dä mei­dät esit­te­le­mään lajia kou­luusi. Et tar­vit­se sii­hen muu­ta kuin pui­ta, me hoi­dam­me loput.

opetuspaketit

Slack 1

Slackli­ne-perus­teet. Tämä paket­ti sisäl­tää ensim­mäi­sen lii­na­set­ti­si, sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen opas­tuk­sen lajin aloit­ta­mi­seen. Tämä pal­ve­lu toi­mii pää­asias­sa Lap­peen­ran­nan ja Luu­mäen alu­eel­le. Ota yhteyt­tä ja suun­ni­tel­laan sinul­le hyvä ajan­koh­ta. Alk. 125€

Saimaa sunset slacklining

Slack 2

Tilaa itsel­le­si ja kave­reil­le­si slackli­ne-works­hop. Works­hop rää­tä­löi­dään aina toi­veit­te­si mukaan ja osal­lis­tu­jien läh­tö­ta­so huo­mioi­den. Samal­la on mah­dol­li­suus ostaa slackli­ne-har­ras­tuk­seen tar­vit­ta­via varus­tei­ta. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja ker­rom­me lisää! 🙂 Alk. 200€

Highlining-in-U.S

Slack 3

High­li­neen tutus­tu­mi­nen. Paket­ti sisäl­tää kor­keal­le viri­tet­ty­jen lii­no­jen varus­tei­siin, tur­val­li­suu­teen ja asen­nus­tek­nii­koi­hin tutus­tu­mi­sen. Har­joit­te­lem­me high­li­nel­le nouse­mis­ta, käve­lyä sekä toi­sen pelas­ta­mis­ta lii­nal­ta onnet­to­muu­den sat­tues­sa. Har­joit­te­lu tapah­tuu ensin maas­sa ole­val­la lii­nal­la, jos­ta siir­ry­tään har­joit­te­le­maan kor­keal­le. Alk. 200€ 

Slackline tarjoaa sinulle…

Kehon- ja mielenhallintaa 85%
Kes­tä­vyyt­tä 90%
Hyvää oloa 100%

Aloita tänään